Банкови сметки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

          Уведомяваме Ви, че при внасяне на държавни такси, глоби или разноски по образувани в Районен съд – Пловдив дела, следва да представите оригинала на издадения от съответната банка платежен документ в деловодството на съдебния състав, пред който е образувано конкретното дело.

Обслужваща банка
Централна Кооперативна Банка
Номера на банкови сметки:
IBAN:
• за държавни такси и разноски :
BG26 CECB 9790 31F5 2744 00
• за вещи лица, особени представители и гаранции :
BG33 CECB 9790 33F5 2744 00
• всички суми по изпълнителни дела (включително държавни такси за образуване на изпълнителни дела) :
BG33 CECB 9790 33F5 2744 00
• BIC SWIFT код на банката: CECB BGSF
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,
Уведомяваме Ви, че считано от 07.10.2013г., може да внасяте държавни такси по транзитната сметка на Районен съд Пловдив- BG26 CECB 9790 31F5 2744 00, чрез ПОС терминални устройства. Ограничения в размера на сумите няма. Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти -VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика . При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисиони /такси/. ПОС терминалните устройства са инсталирани в деловодствата на съда (граждански и наказателни), Бюро Съдимост и Служба „Архив”. Държавни такси за издаване на удостоверения/разрешения от дежурен съдия, както и такси за прием/отказ от наследство може да заплатите в стая №3, партер (Служба „Архив”). Държавни такси за образуване на дела може да заплатите чрез ПОС терминалните устройства, инсталирани в гражданските деловодства и стая № 6, партер (регистратура), източна част на Съдебна палата Пловдив. При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.