ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС / Вътрешни правила

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – П Л О В Д И В
Пловдив, бул. “Шести септември” № 167, тел./факс 032 /656 362
e-mail: raionsad_plovdiv@dir.bg


УТВЪРДИЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
РС ПЛОВДИВ:
    /В. Хаджиев/ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И
ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

ПЛОВДИВ
2011ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И
ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПКГлава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Чл.1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в Районен съд Пловдив.

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЯБЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС НА РС ПЛОВДИВ

    Чл.2. Районен съд Пловдив обявява публично – чрез интернет страницата си www.rs-plovdiv.com, чрез информационните табла и информационния център, своя електронен пощенски адрес:

pvrs@dir.bg ,

чрез който ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.

    Чл.3. Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.

    Чл.4. Всяка промяна в електронния адрес на Районен съд Пловдив се отразява незабавно на интернет страницата на съда, както и чрез информационните табла в съда, чрез информационния център и по всякакъв друг подходящ начин.

Глава трета

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

    Чл.5. Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват те, както и подлежащите на обжалване съдебни актове.

    Чл.6. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път следва да бъдат уведомени за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение №1, а то да бъде прикрепяно в делото.

    Чл.7. (1) Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.

    (2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (например ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството - посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (например ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случаят с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия).

    Чл.8. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.

    (2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му. За тази цел се активира „Съобщение за доставяне” („Delivery receipt”) на софтуерното приложение, чрез което връчителят изпраща съобщението.

    (3) Копие от електронния запис се прилага по делото. Електронният запис включва електронния адрес на съда, електронния адрес на получателя, дата и час на изпращане, идентификатор на съобщението в пощенския сървър, обслужващ съда и др.

    (4).Всички съобщения се изпращат с изискване за обратна разписка(Read receipt)

    Чл.9. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

    Чл.10. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл.38 от ГПК).

    Чл.11 . Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.

    Чл.12. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.

    Чл.13. Административният ръководил определя лице, което осъществява контрол и удостоверява истинността на изготвените електронни записи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    §1. Правилата се издават на осн. чл. 42 ал.4 ГПК

    1.

    /П. Бешкова-Узунова/

Съгласувани с :

    2.

    /Д. Славова/

Приложение №1

ДО

РАЙОНЕН СЪД

ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от …………………………………………………..

(трите имена на лицето)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(ЕГН, адрес)

……………………………………………………..

(качество по дело №)

    Заявявам, че съм запознат с Вътрешните правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42,ал.4 и сл. от ГПК от Районен съд Пловдив.

....................

(дата)

……………………………..

(име, подпис)