ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ /СЪДЕБНИ АКТОВЕ / ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуване на съдебните актове на Районен съд - Пловдив

     

          Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А      Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я

 

Р   А   Й   О   Н   Е   Н     С  Ъ  Д   –   П   Л   О   В   Д   И   В

Пловдив, бул. “Шести септември” № 167, тел./факс 032 /62 31 36

e-mail: rsp@rs-plovdiv.com

 

 

 

 

                                                                       УТВЪРДИЛ:

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРС:

                                                       /Иван Калибацев/

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

 

 

                                                        гр. Пловдив

                                                              2016 г.

 

 

 

                 С настоящите правила се урежда организацията на публикуването на съдебните актове в Районен съд гр. Пловдив.

                  Правилата са въведени в изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет, взето по протокол № 42/29.10.2009 г. и във връзка с чл. 64 от ЗСВ.

 

Публикуване на съдебните актове

 

              Съгласно чл.64 ал.1 от ЗСВ,  съдебните   актове  на   Районен съд Пловдив, незабавно след постановяването, им се публикуват на Интернет страницата на съда и на Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове.

              Публикуването се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, както и решение на ВСС по протокол № 42/2009 г.

              Публикуват се всички съдебни актове, които разрешават повдигнат пред съда правен спор, слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, с изключение на разпорежданията, с които се връща искова молба и актове за спиране на производството по делото.

 

              Публикуването на диспозитива на присъдата да става незабавно след обявяването й, а мотивите към нея – след изготвянето им.

              Не се публикуват съдебни актове, постановени по частни граждански производства и по охранителни производства, с изключение на тези, по които се публикуват диспозитивите по т.3.6.

              Не се публикуват съдебни актове по частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството / например- определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК се публикува/

              Не се публикуват актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/.

              Публикуват се без мотиви съдебни актове, попадащи в хипотезата на чл. 64 ал.2 от ЗСВ /актове по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата/ и решенията по ЗЗДН,  като в публикувания диспозитив се обезличават: ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси.

 

Обезличаване на данни преди публикуването на съдебните актове

 

                    Преди  публикуване на съдебните актове  се обезличават имената, ЕГН и адресите на физическите лица, участници в процеса.

                     Обезличаване  на данните се извършва не само на физическите лица-страни в процеса, но и всички физически лица, участващи в производството по делото в каквото и да било друго качество. Участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и децата. Наименованията на контролиращите страни не се обезличават, тъй като същите са държавни органи.

 

                    На обезличаване винаги ще подлежат и данните за професия, религиозна идентичност, етническа принадлежност, здравен и социален статус, но само когато и въпреки заличаването на останалите данни, те биха идентифицирали физическото лице. В тази група данни се включват:

-         данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване

-         данни за професия или за заемана длъжност

-         данни за членство в определена организация

-         данни за етническа, расова, религиозна принадлежност /напр. българин, християнин, мюсюлманин, бял, чернокож и пр./

                      На обезличаване подлежат номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.

                      На обезличаване подлежат и неприлични изрази. В този кръг се включват и всички думи или изрази, които са шокиращи и чието публикуване е в разрез с общоприетия  морален предел.

 

                         Не подлежат на обезличаване:

-         данни на МПС-/оставя се марката и модела, а се обезличават регистрационните номера/ и описанието,  в т.ч. идентификаторите на недвижими имоти

-         имената на магистрата, постановил съдебния акт , на съдебния секретар, съдебните заседатели и прокурора

-         номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ

-         данните на юридическите лица

                      

         Организация на дейността по публикуването на съдебните актове

 

                В Районен съд Пловдив се използва деловодна система с изграден модул за автоматично обезличаване на съдебни актове- САС „Съдебно деловодство” на ИО – гр.Варна. Програмата има алгоритъм за обезличаване на документи.

                  Преценка относно публикуването на всеки конкретен съдебен акт в Районен съд гр. Пловдив се извършва от съдията-докладчик.

                  При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт /актове/,заместниците на административния ръководител дават становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.

 

Технология на присъединяване на съдебните актове в електронните папки на делата в РС Пловдив.

 

                   Съдията-докладчик, след постановяване на съдебния акт, постановен в открито заседание, го вписва и присъединява в деловодната система.

                    Съдебният секретар присъединява крайните съдебни актове, постановени в открито съдебно заседание.

                    Функциите по обезличаване на постановените съдебни актове в РС Пловдив са възложени на съдебните секретари.

                    Съдебният секретар ежедневно извършва  проверка в деловодната програма за постъпване на актове, подлежащи на публикуване.

                    Съдебният секретар обезличава чрез модула за автоматично обезличаване на съдебните актове от деловодната програма, присъединения акт, и извършва допълнителна проверка  за наличие на необезличени данни. При откриване на такива ги обезличава ръчно. На обезличения съдебен акт, съдебният секретар поставя заверка „Вярно с оригинала” и  записва своите инициали в лявото поле под края на текста.

Готовите съдебни актове  се публикуват на централния сайт.

 

                     След влизане на съдебния акт в сила, съдебният деловодител въвежда и попълва  в деловодната програма  прозореца  „дата на влизане в сила”.

 

                     Съдебните актовете, които подлежат на публикуване и са постановени в закрито заседание се присъединяват от съдебните деловодители. Обезличаването им се извършва от съдебните секретари, по реда описан по-горе.

                        Ежедневно завеждащият служба „Наказателно отделение” и завеждащият служба „Гражданско отделение”  извършват  проверка на генерирания списък на съдебните актове подлежащи на публикуване от  деловодната програма. При отсъствие на завеждащите служби, функциите им  се изпълняват от техните заместници. При откриване на съдебни актове, неотговарящи на изискванията за публикуване, същите следва да бъдат   изтрити от генерирания списък и завеждащите служби да уведомят  секретаря на съответния състав за отстраняване на нередностите. След приключване на проверката, завеждащите служби правят разпечатка на списъка с подлежащите на публикуване съдебни актове и го предават на системните администратори за пристъпване към публикация.

 

                       Неразделна част към настоящите правила да се считат Приложение № 1 и Приложение № 2.

 

                           Допълнителни разпоредби

 

           §1. Контролът по изпълнението на вътрешните правила се възлага на Зам.- Председателите  на Районен съд гр. Пловдив.

           §2. Настоящите  правила отменят утвърдените със Заповед № 221/23.03.2010 г. на Председателя на РС Пловдив вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на ПРС.

 

 

 

                                                                  ИЗГОТВИЛИ:

                    

 

                                                              1..................................                                  

                                                             /Зам.-Председател „Наказателно отделение – Милена Георгиева/       

 

                                                              2..................................                                                              

                                                             /Зам.-Председател „Гражданско отделение – Диляна Славова/      

 

                                                              3...................................

                                                             /Зам.-Председател „Брачно отделение – Александър Точевски/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Приложение № 1

НОХД

 

Код

Предмет

Ограничен

достъп

100

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

Не

101

Измяна

Не

102

Предателство

Не

103

Убийство или телесна повреда на представител на чужда държава с противодържавна цел

Не

104

Участие във военни действия на страната на неприятелска държава

Не

105

Поставяне в услуга на чужда държава

Не

106

Умишлено увреждане на отбранителната способност чрез бунт в армията

Не

107

Изпълнение на държавна служба във вреда на републиката

Не

108

Приготовление за шпионство

Не

109

Шпионство

Не

110

Диверсия

Не

111

Вредителство

Не

112

Престъпления по чл.108 НК

Не

113

Тероризъм

Не

114

Образуване или ръководене на организация или група

Не

200

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства

Не

201

Убийство по чл.115 НК

Не

202

Квалифицирани състави на убийство

Не

203

Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

Не

204

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК

Не

205

Убийство в състояние на силно раздразнение

Не

206

Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана

Не

207

Убиийство от майка на рожба и убийство на новородено с чудовищен вид

Не

208

Убийство по непредпазливост

Не

209

Убийство по непредпазливост с огнестрелно оръжие, отровно вещество или две или повече лица

Не

210

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

Не

211

Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда

Не

212

Криминален аборт

Не

213

Подпомагане или склоняване към самоубийство

Не

214

Опит за убийство по чл.115 НК

Не

215

Опит за убийство по чл.116 НК

Не

216

Опит за убийство по чл.118 НК

Не

300

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди

Не

301

Тежка телесна повреда

Не

302

Средна телесна повреда

Не

303

Лека телесна повреда

Не

304

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

Не

305

Квалифицирани състави на телесна повреда

Не

306

Тежка, средна телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

Не

307

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

Не

308

Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив

Не

309

Телесна повреда, причинена в състояние на силно раздразнение и превишаване пределите на неизбежната отбрана

Не

310

Тежка или средна телесна повреда, причинена по непредпазливост

Не

311

Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост

Не

312

Заразяване с венерическа болест

Не

400

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

Не

401

Излагане на опасност живота или здравето на трудещите се

Не

402

Излагане на опасност живота на другиго

Не

403

Неоказване помощ на лице, намиращо се в безпомощно състояние

Не

404

Неоказване на помощ при опасност за живота на друго лице

Не

405

Неоказване на помощ при ПТП

Не

406

Бездействие на медицинско лице спрямо болен или родилка

Не

407

Отвличане

Не

408

Квалифицирани състави на отвличане

Не

409

Отвличане по чл. 142, ал.3 НК

Не

410

Приготовление за отвличане

Не

411

Противозаконно лишаване от свобода

Не

412

Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно лице, представител на обществеността в нарушение на службата или функцията му, от охранител, застраховател или лице от състава на МВР, от лице, действащо по поръчение на организирана престъпна група

Не

413

Противозаконно лишаване от свобода на бременна жена, малолетно или непълнолетно лице

Не

414

Противозаконно лишаване от свобода по начин, мъчителен и опасен за здравето на пострадалия или продължило повече от две денонощия

Не

415

Съзнателно настаняване или задържане на здраво лице в болнично заведение

Не

416

Принуда

Не

417

Принуда по чл. 143 ал. 3 НК

Не

418

Задържане на заложници

Не

419

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

Не

420

Издаване на чужда тайна

Не

421

Издаване на чужда тайна чрез СРС

Не

422

Обида и квалифицирана обида

Не

423

Клевета и квалифицирана клевета

Не

424

Блудство с лице, ненавършило 14 г.

Не

425

Квалфицирани състави на блудство

Не

426

Блудство с лице, навършило 14 г.

Не

427

Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното

Не

428

Изнасилване

Не

429

Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.2 НК

Не

430

Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.3 НК

Не

431

Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.4 НК

Не

432

Съвкупление чрез използване на служебна или материална зависимост

Не

433

Съвкупление между възходящи и низходящи, братя и сестри, осиновители и осиновени

Не

434

Развратни действия с непълнолетно проституиращо лице

Не

435

Склоняване към проституция

Не

436

Извършване на развратни действия чрез изнудване с използване на интернет информация

Не

437

Склоняване на непълнолетен за участие или наблюдение на развратни действия

Не

438

Отвличане с цел предоставяне за развратни действия

Не

439

Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне за развратни действия - чл.156 ал.2 НК

Не

440

Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне за развратни действия - чл.156 ал.3 НК

Не

441

Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или използване положение на зависимост

Не

442

Развратни действия с непълнолетни

Не

443

Разпространение на порнографски материали

Не

444

Трафик на хора - чл.159а НК

Не

445

Трафик на хора - чл.159б НК

Не

446

Използване на лице, пострадало от трафик на хора

Не

447

Трафик на хора, представляващ опасен рецидив

Не

500

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Не

501

Против националното и расовото равенство

Не

502

Против изповеданията

Не

503

Против политическите права на гражданите

Не

504

Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията

Не

505

Престъпления против трудовите права на гражданите

Не

506

Престъпление против авторските права

Не

507

Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК

Не

508

Плагиатство

Не

509

Престъпления против интелектуалната собственост - чл.174 НК

Не

510

Престъпления против свободата на събранията, митингите и манифестациите

Не

600

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА

Не

601

Престъпления против брака и семейството

Не

602

Изоставяне на дете по користни подбуди или принуда

Не

603

Съгласие за продажба на дете

Не

604

Неплащане на издръжка

Не

605

Престъпления против децата

Не

606

Престъпления против младежта

Не

607

Упиване с алкохолни напитки на непълнолетни

Не

700

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

Не

701

Кражба

Не

702

Квалифицирани състави на кражба

Не

703

Кражба в големи размери

Не

704

Кражба на взривни вещества,огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от Българската армия, от структурите на подчинение на министъра на отбраната и от Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси

Не

705

Кражба, представляваща опасен рецидив

Не

706

Кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай

Не

707

Привилегирован състав на кражба

Не

708

Грабеж

Не

709

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

Не

710

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК

Не

711

Приготовление за грабеж

Не

712

Длъжностно присвояване

Не

713

Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо

Не

714

Длъжностно присвояване в големи размери

Не

715

Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай

Не

716

Маловажни случаи на длъжностно присвояване

Не

717

Привилегирован състав на длъжностно присвояване

Не

718

Обсебване

Не

719

Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив

Не

720

Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай

Не

721

Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ

Не

722

Присвояване на съкровище

Не

723

Измама

Не

724

Квалифицирани състави на измама

Не

725

Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив

Не

726

Документна измама

Не

727

Документна измама, при която полученото без правно основание имущество е от фондове на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава

Не

728

Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив

Не

729

Документна измама в особено големи размери

Не

730

Измама по чл.212а НК

Не

731

Привилегирован състав на измама

Не

732

Застрахователна измама

Не

733

Рекет

Не

734

Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.2 НК

Не

735

Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК

Не

736

Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.4 НК

Не

737

Изнудване

Не

738

Квалифицирани състави на изнудване

Не

739

Вещно укривателство

Не

740

Унищожаване и повреждане

Не

741

Злоупотреба на доверие

Не

800

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

Не

801

Безстопанственост

Не

802

Умишлена безстопанственост

Не

803

Безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай

Не

804

Сключване на неизгодна сделка по в това число и квалифициран състав

Не

805

Извършване на строителство върху земеделска земя

Не

806

Даване на неверни данни за извършената работа

Не

807

Промишлен шпионаж

Не

808

Сделки по цени над определените

Не

809

Получаване на неследващи се имотни облаги

Не

810

Частна стопанска дейност под прикритието на държавна или обществена организация

Не

811

Престъпления против кредиторите

Не

812

Престъпления против промишлеността

Не

813

Престъпления против търговията

Не

814

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

Не

815

Извършване на търговска дейност без разрешение

Не

816

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

Не

817

Престъпления против горското стопанство

Не

818

Престъпления против ловното и рибното стопанство

Не

819

Контрабанда

Не

820

Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК

Не

821

Контрабанда на оръжие, взривове и боеприпаси

Не

822

Контрабанда на наркотични вещества

Не

823

Контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали за производство на наркотични вещества

Не

824

Квалифицирани състави на контрабанда

Не

825

Контрабанда на стоки за транзитен пренос

Не

826

Престъпления против паричната и кредитна система

Не

827

Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструменти

Не

828

Престъпление по чл. 244а НК

Не

829

Приемане и прокарване на подправен паричен знак

Не

830

Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения

Не

831

Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра

Не

832

Нарушения на валутния режим - чл.250 НК

Не

833

Нарушения на валутния режим - чл.251 НК

Не

834

Извършване по занятие на банкови, застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешение

Не

800А

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ДАНЪЧНАТА, ФИНАНСОВАТА И ОСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМИ

Не

835

Пране на пари, приготовление и сдружаване

Не

836

Квалифицирани състави на пране на пари

Не

837

Нарушаване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари от длъжностно лице

Не

838

Престъпления, свързани с нарушаване на бюджетната дисциплина

Не

839

Укриване и неплащане на данъчни задължения

Не

840

Противозаконно противодействие на данъчен орган

Не

841

Създаване на юридическо лице с идеална цел с цел получаване на неследваща се имотна облага

Не

842

Представяне на невярно заключение от лицензиран оценител или одитор

Не

900

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Не

901

Престъпления против реда на управлението

Не

902

Престъпление относно нарушаване мярките за административен надзор

Не

903

Самоволно извършване на действия по служба, която деецът не заема

Не

904

Неправомерно държане или ползване на формено облекло или служебни знаци

Не

905

Подправяне, разпространение, ползване и унищожаване на официални удостоверителни знаци

Не

906

Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания

Не

907

Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на културна ценност

Не

908

Извършване на археологически разкопки и отчуждаване на културни ценности

Не

909

Унищожаване или повреждане на защитени територии, растителни или животински видове

Не

910

Незаконно преминаване през граница

Не

911

Незаконно превеждане през граница

Не

912

Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона

Не

913

Основен състав на престъпление по служба

Не

914

Квалифицирани състави на престъпление по служба

Не

915

Престъпление по служба - чл.282а НК

Не

916

Престъпление по служба - чл.283 НК

Не

917

Престъпление по служба - чл.283а НК

Не

918

Престъпление по служба - чл.283б НК

Не

919

Престъпление по служба - чл.284 НК

Не

920

Престъпление по служба - чл.284а - чл.284в НК

Не

921

Престъпление по служба - чл.285 НК

Не

922

Набедяване в престъпление пред орган на власт

Не

923

Упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел или експерт и манипулиране на технически записи

Не

924

Престъпление против правосъдието

Не

925

Лъжесвидетелстване

Не

926

Изготвяне и представяне на невярно заключение от вещо лице

Не

927

Подбуждане към престъпление по чл. 290 - 291 НК

Не

928

Умишлено неизпълнение на парично задължение

Не

929

Лично укривателство

Не

930

Неизпълнение на съдебно решение

Не

931

Бягство на затворник

Не

932

Подкуп

Не

933

Квалифицирани състави на подуп

Не

934

Подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай

Не

935

Подкуп на длъжностно лице

Не

936

Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател

Не

937

Подкуп от и на чуждо длъжностно лице

Не

938

Подкуп с цел упражняване на влияние

Не

939

Подкуп, получен от арбитър или вещо лице

Не

940

Посредничество за подкуп

Не

941

Провокация за подкуп

Не

900А

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА

Не

1000

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Не

1001

Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ

Не

1002

Квалифицирани състави по чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 НК

Не

1003

Съставяне на официален документ с невярно съдържание

Не

1004

Квалифицирани състави на документни престъпления

Не

1005

Документни престъпления

Не

1006

Внасяне на неверни обстоятелства в официален документ

Не

1007

Ползване на неистински или преправен документ

Не

1100

КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Не

1200

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ

Не

1201

Подбудителство и закана за извършване на престъпление

Не

1202

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

Не

1203

Участие в ръководството на престъпна организация или група

Не

1204

Самоуправство

Не

1205

Упражняване на професия без правоспособност

Не

1206

Хулиганство

Не

1207

Квалифицирани състави на хулиганство

Не

1208

Организиране на боеве с животни или предоставяне на животни за боеве

Не

1209

Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, тежко или трайно увреждане

Не

1210

Неполагане на грижи за гръбначно животно

Не

1211

Предаване на неверни знаци чрез средства за съобщения

Не

1212

Хазарт

Не

1300

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Не

1301

Умишлен палеж

Не

1302

Квалифицирани състави на палеж и взрив

Не

1303

Палеж по непредпазливост

Не

1304

Умишлено причиняване на наводнение

Не

1305

Причиняване на наводнение по непредпазливост

Не

1306

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

Не

1307

Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство

Не

1308

Производство и сделки със стоки с двойна употреба

Не

1309

Престъпления в транспорта

Не

1310

Въздушен тероризъм

Не

1311

Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта

Не

1312

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

Не

1313

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

Не

1314

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи

Не

1315

Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи

Не

1316

Привилегирован състав на транспортно престъпление

Не

1317

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

Не

1318

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

Не

1319

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

Не

1320

Престъпления против радиосредства и далекосъобщения

Не

1321

Противозаконно отнемане на МПС

Не

1322

Умишлено замърсяване или заразяване на питейни системи

Не

1323

Квалифицирани състави на умишлено заразяване на птейни системи

Не

1324

Умишлено разпространяване на причинители на епидемично заболяване

Не

1325

Престъпления против народното здраве - чл.349а, чл.350, ал.1, чл.350а НК

Не

1326

Престъпления против народното здраве - чл.350, ал.2 НК

Не

1327

Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета с последвала средна, тежка телесна повреда или смърт

Не

1328

Непредпазливи престъпления против народното здраве

Не

1329

Използване на минерална вода без надлежно разрешение

Не

1330

Замърсяване на околната среда с химически, биологически и радиоактивни вещества

Не

1331

Престъпления против околната среда

Не

1332

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

Не

1333

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

Не

1334

Склоняване към употреба на наркотични вещества

Не

1335

Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества

Не

1336

Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества

Не

1337

Приготовления за престъпления, свързани с наркотични вещества

Не

1338

Общоопасни престъпления, извършени от чужд гражданин

Не

1339

Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за мирни цели

Не

1340

Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за мирни цели - чл.356е-356и НК

Не

1400

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА

Не

1401

Разгласяване сведения, представляващи държавна тайна

Не

1402

Престъпления против носене на военната служба

Не

1500

ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Не

1501

Престъпления против подчинеността и военната чест

Не

1502

Отклонение от военна служба

Не

1503

Военно - длъжностни престъпления

Не

1504

Престъпления против караулната, постовата, патрулната, вътрешната и граничната служба

Не

1505

Престъпления по чл.396 - чл.405 НК, извършени в бойна обстановка

Не

1600

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО

Не

1601

Престъпления против мира

Не

1602

Престъпления против законите и обичаите за водене на война

Не

1603

Престъпления против човечеството

Не

 

 

 

НЧХД

 

Код

Предмет

Ограничен

достъп

1700

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

Не

 

АНД

 

Код

Предмет

Ограничен

достъп

4000

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Не

4010

КАТ

Не

4020

КФН

Не

4030

НЗОК

Не

4040

НАП

Не

4050

АДФИ

Не

4060

Агенция "Митници"

Не

4070

ДНСК

Не

4080

КРС

Не

4090

СЕМ

Не

4100

КХ

Не

4110

Комисия по хазарта

Не

4120

Комисия за защита на потребителите

Не

4130

ДАДРВВЗ

Не

4140

Комисия за защита от дискриминация

Не

4150

ДАНС

Не

4160

Патентно ведомство

Не

4170

ДАЯР

Не

4180

ДАМТН

Не

4190

КЗЛД

Не

4200

Агенция за закрила на детето

Не

4210

Министерство на културата

Не

4220

ДИТ

Не

4230

ДКСБТ

Не

4240

ИААА

Не

4250

БАБХ

Не

4260

МВР

Не

4270

Общини

Не

4280

ИАРА

Не

4290

МОСВ

Не

4300

Сметна Палата

Не

4310

РИОСВ

Не

4320

РДВ

Не

4330

РДГ

Не

4340

Здравна инспекция

Не

4350

Производства по приложението на чл.78а НК

Не

4360

Производство по УБДХ

Не

4370

Производство по ЗООРПСМ

Не

4380

Други административни от наказателен характер дела

Не

4381

Производства по чл. 83а от ЗАНН

Не

 

 

ЧНД

 

Код

Предмет

Ограничен

достъп

2000

ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Да

2110

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

Да

2120

Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК

Да

2130

Производство за прилагане на чл. 70 НК – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК

Да

2200

Производство по ЗЕЕЗА

Да

2210

Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела

Да

2220

Производство по чл. 457 от НПК

Да

2230

Производство по чл. 463 и сл. от НПК

Да

2240

Други производства по Глава 36 от НПК

Да

2300

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 447-452 от НПК)

Да

2310

Производство по чл. 451 от НПК

Да

2320

Производство по чл. 74, ал. 2 от ЗИНЗС

Да

2330

Производство по чл. 111 от ЗИНЗС

Да

2340

Производство по чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ЗИНЗС

Да

2400

Производство по молби за реабилитация

Да

2410

Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК

Да

2420

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

Да

2430

Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела

Да

2500

Производство по чл.24 от ЗБППМН

Да

2510

Производство по чл.24а от ЗБППМН

Да

2520

Други частни наказателни дела

Да

2530

Производство по искане на прокурор за разкриване на банкова тайна

Да

2540

Производство по искания към съда по ЗЕС

Да

2550

Производство по чл. 40, ал. 4 от ДОПК

Да

2560

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

Да

2570

Производство по искания по ЗПИПАОИД

Да

2580

Производство по искания по ЗПИИСРРПОУАС

Да

3000

ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - ПО ВСИЧКИ ИСКАНИЯ КЪМ СЪДА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Да

3010

Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

Да

3020

Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

Да

3030

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

Да

3040

Производство по чл. 243 НПК

Не

3050

Производство по чл. 244 НПК

Да

3060

Производство по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от НПК

Да

3070

Производство по чл. 61, ал. 3 НПК

Да

3080

Производство по чл. 67 НПК

Да

3090

Производство по чл. 68 НПК

Да

3100

Производство по чл. 69 НПК

Да

3110

Производство по чл. 70 НПК

Да

3120

Производство по чл. 72 НПК

Да

3130

Производство по чл. 73 НПК

Да

3140

Производство по Глава 26 НПК

Да

3141

Производство по искания на съда по ЗСРС

Да

3142

Прозиводство по Глава 29 НПК

Не

3150

Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство

Да

 

 

 

 

 

                                                                                   Приложение № 2

 

 

Гражданско дело

 

Код

Предмет

Ограничен

достъп

100

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ и др.

Не

101

Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи

Не

102

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Не

103

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Не

104

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Не

105

Искове по СК - издръжка, изменение

Не

111

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Не

112

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Не

200

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Не

201

Облигационни искове между съсобственици

Не

202

Облигационни искове от/срещу владелец

Не

203

Искове за обезщетение от деликт

Не

204

Искове по ЗОДОВ

Не

205

Искове по ЗЗДискр.

Не

206

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Не

207

Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие

Не

208

Искове за недействителност на правни сделки

Не

210

Косвен иск

Не

211

Павлов иск

Не

212

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Не

213

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Не

214

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Не

216

Искове по ЗЗПотр.

Не

217

Искове по КЗ

Не

300

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Не

302

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Не

303

Иск за изкупуване на част от съсобствен имот

Не

304

Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК

Не

305

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК

Не

306

Искове по ЗУЕС

Не

500

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Не

501

Делба

Не

502

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Не

503

Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство

Не

504

Иск за нищожност на делба

Не

505

Иск за недействителност на разпореждане с наследство

Не

600

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ

Не

601

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Не

604

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Не

700

ИСКОВЕ ПО КТ

Не

701

Искове за трудово възнаграждение

Не

702

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Не

703

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

Не

704

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Не

705

Искове за имуществена отговорност на работника/служителя

Не

706

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Не

707

Иск за недействителност на трудов договор

Не

708

Иск за установяване на трудов стаж

Не

800

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Не

1300

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните групи

Не

 

ЧГД

 

Код

Предмет

Ограничен

достъп

900

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Да

901

Обезпечаване на бъдещ иск

Да

902

Обезпечаване на доказателства

Да

1000

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Да

1001

Разкриване на банкова тайна

Да

1002

производства за спиране на въвод

Да

1003

Обжалване на разпределение по чл. 41 ЗОЗ

Да

1004

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Да

1005

Назначаване особен представител

Да

1006

Приемане и отказ от наследство

Да

1100

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

Да

1101

Заявления по чл. 410 ГПК

Да

1102

Заявления по чл. 417 ГПК

Да

1200

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ

Да

1201

Процедура по Регламент 1393/2007 г

Да

1202

Процедура по Регламент 1206/2001 г.

Да

1203

Процедура по Регламент 861/2007 г.

Да

1204

Процедура по Регламент 805/2007 г.

Да