Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ЗПКОНПИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички задължени лица по силата на Параграф 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ - служители на Районен съд -Пловдив, са подали в срок Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ.