Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т .2 ЗПКОНПИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички задължени лица по силата на Параграф 2, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ - служители на Районен съд -Пловдив, са подали в срок Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ.