Детайли за новина

12/06/2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

             Съгласно Заповед № 2187/19.12.2019 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив, в периода от 15.06.2020 г. до 26.06.2020 г. включително, ще се извърши инвентаризация на наличността на делата в съдебните деловодства, деловодствата на служба „Държавен съдебен изпълнител” и служба „Архив“.

             С оглед извършване на проверката съдебните деловодства ще работят с граждани от 09.00 ч. до 12.00 ч.

             Непроменено остава работното време за службите „Регистратура” и „Бюро Съдимост”.

 

                                                            От ръководството