Детайли за новина

13/02/2019

Прессъощение  13.02.2019 г.

          Днес, 13.02.2019г. от 11,00ч. в зала 12 на Районен съд – Пловдив бе проведено общо събрание на съдиите, на което бе представен Годишния отчетен доклад за дейността на съда за 2018г. от Председателя Иван Калибацев. От представените в доклада статистически данни се констатира следното:

        През 2018 г. общият брой на постъпилите дела в Районен съд – Пловдив е 29 097, а броят на разгледаните през периода дела е 32 706, от които 3609 дела  са останали несвършени от предходната 2017 година. По тези показатели съдиите от Районен съд - Пловдив са едни от най-натоварените в страната.

         Общият брой на постъпилите дела в Районен съд – Пловдив е 29097 дела, от които в Гражданско отделение са постъпили  16 554 дела, в Брачно отделение са постъпили 4180 дела, а в Наказателно отделение – 8363 дела.

Действителната натовареност на съдия в Районен съд – Пловдив е:

                     към постъпили дела – 50,78 дела на съдия на месец;

                     към дела за разглеждане – 57,08 дела на съдия на месец;

                     към свършени дела – 49,32 дела на съдия на месец.

         За цялата 2018г. съдиите от Районен съд – Пловдив са свършили общо 28 262 дела, от които 89% или 25105 дела са приключили в срок до 3 месеца от образуването им. Налице е значително увеличение в броя на свършените в 3-месечен срок дела през 2018г. в сравнение с предходната 2017г., което се дължи на положените усилия от страна на съдиите за свършването на делата в разумен срок, Това е съществен показател за добрата работа на съда, независимо от голямата натовареност на съдиите и незаетите щатни бройки.

Районен съд – Пловдив е вторият по големина районен съд в страната и един от най-натоварените, посочи председателят Иван Калибацев. Щатната численост на РС - Пловдив включва 59 районни съдии, от които: 6 незаети щатни бройки, 53 заети щатни бройки, но реално функциониращите са 45, като от тях 2 съдии са в отпуск за временна неработоспособност, поради бременност, раждане и отглеждане на дете, 3 – ма съдии са командировани в ОС – Пловдив,  1  в РС – София, 1  в РС – Първомай , 1   в Административен съд – гр.Пловдив.

     „През отчетния период съдът е работил в намален състав на съдиите –  6 незаети съдийски щата, частично попълвани с командироване на съдии и такива свободни поради ползване на отпуск за отглеждане на дете. Действителната натовареност на съдиите е една от най-високите в страната и при сравнението с общите данни за районните съдилища в страната РС – Пловдив запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава“, каза в доклада си Иван Калибацев.

     Специални гости на общото събрание на съдиите от РС – Пловдив бяха Магдалина Иванова – Председател на Апелативен съд – Пловдив, Антония Роглева – И.Ф.Председател на Окръжен съд – Пловдив и Чавдар Грошев – Районен прокурор на гр.Пловдив. Те поздравиха за отличните резултати ръководството на съда и съдиите, като им пожелаха да продължават все така качествено да извършват своята правораздавателна дейност за постигане на още по-добри постижения, както и  все така да продължава добрата и успешна комуникацията между институциите, които ръководят.