Детайли за новина

12/03/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 12.03.2020 г.

Районен съд – Пловдив продължава да работи в нормален ритъм, без да се отсрочват дела, като са взети  строги мерки  за дезинфекция

 

Районен съд – Пловдив продължава да работи в нормален ритъм, без да се отсрочват дела, като са взети  строги мерки  за дезинфекция на работните помещения – съдийски кабинети, канцелариите на съдебните служители, съдебните зали, коридори, фоайета, санитарни възли.

На съдиите и съдебните служители  е направена презентация от лекар епидемиолог, специалист по инфекциозни болести, във връзка с превантивните мерки за намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция /COVID-19/.

Естеството на работа на Районния съд не позволява прекъсване на правораздавателния процес, тъй като повече от 50 % от разглежданите дела попадат в разпоредбата на чл. 329 ал. 3 от Закона за съдебната власт: наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража, делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение, искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс,  делата по Закона за защита от домашното насилие, както и дела, за които законът предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец.

От ръководството на Районен съд – Пловдив призовават гражданите по възможност да не посещават Съдебната палата и  извършването на справки да се прави по телефона или да се използва интернет страницата на съда.

 

 

12 март 2020 г.