Изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 11 и чл. 12 на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК


Чл.11. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.

Чл.12. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.

Вътрешни правила

Приложение 1