ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА

В Пловдивският районен съд са обособени брачно, гражданско и наказателно отделение, както и службите бюро съдимост, държавен съдебен изпълнител, съдии по вписванията.
Блок Б: Председател на съда е Иван Калибацев, а негови заместници – Александър Точевски – заместник председател брачно отделение, Диляна Славова – заместник председател гражданско отделение, Милена Георгиева – заместник председател наказателно отделение.
Към месец декември 2015 г. щатната численост на персонала в Районен съд - гр.Пловдив е общо 222 бр., от тях:
  • 58 магистрати;
  • 10 държавни съдебни изпълнители;
  • 10 съдии по вписвания;
  • 144 съдебни служители;