ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за  09.07.2020 г.

/четвъртък/

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

ІІ бр.с.

СЪДИЯ - ИВАНОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    3865/2020                                                                            09:00

2                    5899/2020                                                                            09:00

3                    5950/2020                                                                            09:00

4                    18510/2019                                                                          09:30

5                    20253/2019                                                                          09:30

6                    94/2020                                                                                 09:30

7                    1508/2020                                                                            09:30

8                    19154/2019                                                                          10:00

9                    1035/2020                                                                            10:00

 

  

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 8 - ет.2

І гр.с.

СЪДИЯ - ТРАЙКОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    11577/2019                                                                          09:00

2                    18076/2019                                                                          09:00

3                    19023/2019                                                                          09:00

4                    3726/2020                                                                            09:00

5                    10834/2019                                                                          09:30

6                    19947/2019                                                                          09:30

7                    1038/2020                                                                            09:30

8                    2460/2020                                                                            09:30

9                    14677/2019                                                                          10:00

10                  16900/2019                                                                          10:00

11                  18111/2019                                                                          10:00

12                  21291/2019                                                                          10:00

13                  8828/2019                                                                            10:30

14                  20203/2019                                                                          10:30

15                  16922/2019                                                                          10:30

16                  7733/2019                                                                            11:00

17                  19740/2019                                                                          11:30

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

ІІ гр. с.

СЪДИЯ - СЛАВОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    20304/2018                                                                          09:30

2                    21231/2019                                                                          09:30

3                    10398/2019                                                                          10:00

4                    13716/2019                                                                          10:00

5                    17254/2019                                                                          10:30

6                    21118/2019                                                                          10:30

7                    10700/2019                                                                          10:45

8                    19973/2018                                                                          11:00

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

ХV гр.с.

СЪДИЯ – К. БОЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    4437/2019                                                                            09:00

2                    16789/2019                                                                          09:00

3                    21187/2019                                                                          09:00

4                    364/2020                                                                               09:00

5                    4599/2019                                                                            09:30

6                    18020/2019                                                                          10:00

7                    18307/2019                                                                          10:00

8                    4101/2020                                                                            10:30

9                    108/2020                                                                               10:45

10                  15826/2019                                                                          11:15

11                  18371/2018                                                                          11:30

12                  3402/2020                                                                            11:30

 

следобед

 

ЗАЛА 8 - ет.2

ІІІ гр. с.

СЪДИЯ - КЪРПАЧЕВА

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТСРОЧВА ПОРАДИ

ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

НА СЪДИЯТА - ДОКЛАДЧИК

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    4143/2020                                                                            13:30

2                    9/2020                                                                                    13:50

3                    488/2020                                                                               14:00

4                    18410/2019                                                                          14:20

5                    15918/2019                                                                          14:30

6                    20720/2019                                                                          15:00

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

VІ гр.с.

СЪДИЯ - СЛАВЧЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    7246/2019                                                                            13:00

2                    5204/2019                                                                            13:15

3                    2448/2019                                                                            13:30

4                    11250/2019                                                                          13:45

5                    14784/2019                                                                          14:00

6                    6926/2019                                                                            14:15

7                    4256/2018                                                                            14:30

8                    14662/2014 27                                                                    14:45

9                    12125/2017                                                                          15:00

10                  14378/2018                                                                          15:00

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

ХІХ гр. с.

СЪДИЯ - ТЕНЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    10022/2019                                                                          13:30

2                    16220/2019                                                                          13:45

3                    18605/2019                                                                          14:00

4                    20213/2018 ХІ гр. с.                                                          14:20

5                    7356/2019                                                                            14:30

6                    16916/2019                                                                          14:45

7                    7195/2019                                                                            15:00

8                    3311/2019                                                                            15:20

9                    1643/2018                                                                            15:30

10                  7389/2018                                                                            15:30

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

I н.с.

Съдия - КЪРПАЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 3685/20                                                                        09:30

2                    НЧХД 6251/19 по описа на III н.с.                                   13:00

 

ЗАЛА 12 - ет.3

VІ н.с.

Съдия - КАЛИБАЦЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 2443/2020                                                                   14:00

2                    АНД 3226/2020                                                                   14:10

3                    АНД 3462/2020                                                                   14:20

4                    АНД 3498/2020                                                                   14:30

5                    НЧХД 3843/2019                                                                15:00

 

ЗАЛА 1 - партер

VІІ н.с.

Съдия - АНТОНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 7157/18                                                                     10:45

2                    АНД 2230/19                                                                        11:15

3                    ЧНД 3267/20                                                                        13:50

4                    НОХД 3487/20                                                                     14:00

5                    НОХД 3534/20                                                                     14:30

6                    НОХД 2557/20                                                                     15:00

7                    АНД 3602/20                                                                        15:30

 

ЗАЛА 3 - партер

ХІV н.с.

Съдия - КЮРТОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 2085/20                                                                     09:30

2                    АНД 3337/20                                                                        11:00

3                    АНД 1040/20                                                                        11:30

4                    АНД 1172/20                                                                        11:45

5                    АНД 103/20                                                                          13:30

6                    АНД 8176/19                                                                        16:00

 

ЗАЛА 11 - ет. 3

ХVІІ н.с.

Съдия - МИНЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХД 2873/20                                                                        09:30

2                    АНД 2955/20                                                                        10:30

3                    ЧХД 2970/20                                                                        11:00

4                    ЧХД 4789/19                                                                        13:30

5                    АНД 2984/20                                                                        16:00

 

ЗАЛА 2 - партер

ХХІ н. с.

Съдия - ГЕТОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 3231/2020                                                                   08:50

2                    АНД 8191/2019                                                                   09:30

3                    НОХД 2949/2020                                                                09:45

4                    АНД 1220/2020                                                                   10:30

5                    АНД 1679/2020                                                                   11:00

6                    НОХД 1059/2020                                                                13:30

7                    НОХД 3973/2019                                                                15:00

8                    НОХД 2145/2020                                                                16:00