Организационна структура

 

В Пловдивският районен съд са обособени  брачно, гражданско и наказателно отделение, както и службите бюро съдимост, държавен съдебен изпълнител, съдии по вписванията.

     Председател на съда е Иван Калибацев, а негови заместници –  Александър Точевскизаместник председател брачно отделение, Диляна Славова – заместник председател гражданско отделение,  Милена Георгиева – заместник председател наказателно отделение.

        Към месец декември 2015 г. щатната численост на персонала в Районен съд - гр.Пловдив е общо 222 бр., от тях:

  • 58 магистрати;
  • 10 държавни съдебни изпълнители;
  • 10 съдии по вписвания;
  • 144 съдебни служители.