Политика на поверителност


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ

 В качеството си на администратор на лични данни, Районен съд - Пловдив има задължение да ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
  Данни за контакт с администратора Районен съд – Пловдив:
  Адрес: Гр. Пловдив, 4000, бул.“Шести септември“ № 167
  Електронна поща: rsp@rs-plovdiv.com
  Интернет страница: www.rs-plovdiv.com
 Работно време: понеделник – петък, 8.30 ч. – 17.00 ч.

  Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
  Мария Парова – „Човешки ресурси“.
  Електронна поща: statistik@rs-plovdiv.bg

  Категория лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:
  Информацията, която може да съдържа лични данни, се обработва за следните цели:
 Човешки ресурси;
 контрагенти;
 вещи лица;
 искания по ЗДОИ;
  видеонаблюдение;
 посетители;
 жалби, сигнали и други искания;
  упражняване на права по смисъла на Регламент - (ЕС) 2016/679 пред Районен съд - Пловдив в качеството на администратор на лични данни;

Човешки ресурси

  За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Районен съд – Пловдив.
  В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.
 Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени на: НАП, Сметна палата, ГД „Инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.
 Районен съд - Пловдив осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни.
 Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
 При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност – ЗСВ, ПАС, КТ.
  Районен съд - Пловдив определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.
  Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска след приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. В тези случаи Районен съд – Пловдив връща документите, по начина, по който са подадени.
 Резултатите от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт на съда в съответствие с изискванията на ЗСВ, ПАС, КТ.
  Районен съд - Пловдив обработва и публикува, когато това се изисква от закона, лични данни на служители и лица заемащи висши публични длъжности, в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, като декларациите се съхраняват в специален регистър.
 Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25.01.2018 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Регистър “ Контрагенти“

 В изпълнение на дейностите си и във връзка с правомощията си, обработва лични данни за физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от Районен съд – Пловдив по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и др.
 Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор и включват данни за физическа и социална идентичност на лицата, както и данни за съдебното им минало, в предвидените от закона случаи. Достъпът до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Искания по ЗДОИ


 Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Районен съд - Пловдив предоставя такава информация само дотолкова, доколкото отговаря на целите на ЗДОИ.

Видеонаблюдение


 В Районен съд – Пловдив се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 /един/ месец. Достъп до данните имат определени служители от ОД „Съдебна охрана“ в рамките на изпълняваните от тях задължения.

Посетители


  Обработването на лични данни на посетители на Районен съд - Пловдив се извършва чрез служители на ОД „Съдебна охрана“. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на съда и контрол на достъпа.

Жалби, сигнали и други искания


 Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняване правомощията на Районен съд - Пловдив като правораздавателен орган се подават по реда и условията на действащото законодателство. При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред Районен съд - Пловдив, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на съда в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Обработване на лични данни на деца


  Като елемент от дейността за повишаване на правната култура на децата, Районен съд - Пловдив ежегодно организира и провежда дни на отворени врати, както и участва при изпълнение на различни Програми, инициирани от ВСС. Наред с това между РС – Пловдив и Национална търговска гимназия – Пловдив има сключено споразумение за провеждане на производствена практика, с учебна цел. Участието е доброволно и данните /име, възраст и училище/ се обработват само за целите на посочените инициативи.

Срок за съхранение на личните данни


 В Районен съд - Пловдив действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение.
 Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратор на личните данни. При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Районен съд - Пловдив, ще ви бъде поискано да се идентифицирате чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
 В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по вашето искане. Необходимо е да подпишете вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с вас.
 Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Права на физическите лица


  Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни;
 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание/изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др./
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

Промени в политиката за поверителност


  Районен съд – Пловдив си запазва правото да променя политиката си за поверителност.