Съдебна палата

Съдебната палата в гр. Пловдив се намира в центъра на града – на бул. “Шести септември” № 167. Картата илюстрира местонахождението и транспортния достъп до съдебните сгради:

Съдебната палата представлява комплекс от сгради, схематично изобразен така:

Блок А: шестетажна административна сграда с вход № 1 - централен /от ул. “Йоаким Груев”/. Първият етаж на сградата е зает от службите и деловодствата на Апелативния и Окръжния съд и на наказателната колегия на Районния съд, както и от съдебни зали. На втория етаж са кабинетите на апелативните съдии, а на третия и четвъртия – тези на окръжните и районните съдии. На приземния етаж, освен съдебна зала, се намира адвокатската стая и бюрото на “Информационно обслужване” АД, клон Пловдив.
Блок Б: двуетажна административна сграда с вход № 3 /от ул. “Йоаким Груев”/. Тук са разположени съдебни зали.
Блок В: пететажна административна сграда с вход № 2 /от бул. “Шести септември”/. В сградата се помещават съдебни зали, деловодствата на гражданска и брачна колегия на Районния съд и държавните съдебни изпълнители.
Блок Г: двуетажна сграда, заета от Областно звено “Охрана на съдебната власт”.
Паркирането и движението по ул. “Йоаким Груев” са забранени. Съобразно Наредба № 1/2003 г на Министъра на правосъдието, при допускане в съдебните сгради адвокатите удостоверяват самоличността си с валидна адвокатска карта, участниците в съдебния процес – с лична карта и призовка, а гражданите – с лична карта и еднократен пропуск. На всички входове органите на Съдебната охрана извършват проверка на тези документи и проверка за наличие на общоопасни средства. Ако влизащият откаже извършването на такава проверка, може да му бъде отказан достъп до съдебната сграда.
В сградите работят и две книжарници за правна литература – на издателските къщи “Сиела” и “Сиби”.