ПРЕСОФИС / Съобщения (Обяви и Съобщения)

Уведомяваме Ви, че считано от 14.01.2016 г. Районен съд гр. Пловдив има нов електронен пощенски адрес за изпращане на съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс чрез електронен пощенски адрес, които изпраща в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела, а именно:

ms@rs-plovdiv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е          

              Районен съд Пловдив е внедрил софтуерен продукт за синтез на реч Speech Lab 2.0.

      Специализираният софтуер е предназначен за  обслужване на  незрящи ,  хора със затруднено зрение и неграмотни.

     Програмният  продукт е предоставен на съда от Програмата за развитие на съдебната система /ПРСС/.

   Благодарение на този продукт незрящите, хората със затруднено зрение и неграмотните имат възможност да се запознаят с актовете на съда, постановени по делата, по които те са страни. Системата преобразува текстовете от съдебните актове – протоколи, разпореждания, определения, решения и присъди в естествено звучащ аудио сигнал с женски глас. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. Идеята е не само хора с проблеми в зрението да имат възможност да се запознаят със съдържанието на съдебните актове, но и възрастни хора с  нарушено зрение. По този начин текстовете от съдебните актове ще бъдат изслушвани по разбираем, естествен и приятен начин.

      Право да ползват софтуера за синтез на реч  Speech Lab 2.0  имат лица, които са незрящи, със затруднено зрение и неграмотни и отговарят на изискванията на чл. 86 ПАРОАВАС – страни и техни представители, а трети лица – при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана писмена молба.

     За използването на специализирания софтуер се подава заявка/писмена или устна/ в регистратурата на Районен съд Пловдив – стая №6 ет.1, източна част на Съдебна палата Пловдив, както и  на  телефон 032/656 325.

      Заявките се подават най-късно до края на работното време на предходния ден за прослушване след 14.00ч. на следващия ден, или за друга конкретно посочена дата и час. Образецът на писмената заявка се получава и попълва в регистратурата на РС Пловдив, стая №6, ет.1

      В заявения ден и час в стаята за адвокати в Съдебна палата Пловдив ще бъде подготвен на преносим компютър текстът от съдебния акт. Работата със специализирания софтуер, преобразуващ текстовете в звук,  ще бъде подпомагана от съдебен служител.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е          

                   

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

 

     Уведомяваме Ви, че считано от 07.10.2013г., може да внасяте  държавни такси по транзитната сметка на Районен съд Пловдив- BG26 CECB 9790 31F5 2744 00, чрез ПОС терминални устройства.

      Ограничения в размера на сумите няма.

      Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти -VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и  Борика. 

        При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисиони /такси/.

  ПОС терминалните устройства са инсталирани в деловодствата на съда (граждански и наказателни), Бюро Съдимост и Служба „Архив”.

     Държавни такси за издаване на удостоверения/разрешения от дежурен съдия, както и такси за прием/отказ от наследство може да заплатите в стая №21 ет.3 (Служба „Архив”).

    Държавни такси за образуване на дела може да заплатите чрез ПОС терминалните устройства, инсталирани в гражданските деловодства и стая № 5 ет.1 (наказателно деловодство), източна част на Съдебна палата Пловдив.

  При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.

28.11.2014 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

    Уведомяваме Ви, че считано от 01.12.2014 г. сметките на Районен съд гр. Пловдив ще бъдат обслужвани от банка „ЦКБ” АД.

            Сметките на Районен съд – Пловдив от 01.12.2014 г. в новата обслужваща банка „Централна Кооперативна Банка“ АД ще бъдат, както следва:

 

транзитна сметка

BG26 CECB 9790 31F5 2744 00

– за държавни такси

 

набирателна сметка

BG33 CECB 9790 33F5 2744 00

– за вещи лица, щети и гаранции.

                                                                     От ръководството 

Страница 1 от 1