КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "ПРИЗОВКАР"


Протокол на комисията от провеждането на ІІI- ти етап- събеседване от конкурса за длъжността „призовкар”
Дата: 22/11/2017
Линк: ОТВОРИ
Протокол на комисията от провеждане на втори етап - "писмен изпит - тест" от конкурса за длъжността "призовкар"
Дата: 16/11/2017
Линк: ОТВОРИ
Протокол от първи етап - по документи за провеждане на конкурс за длъжността "призовкар"
Дата: 24/10/2017
Линк: ОТВОРИ
ЗАПОВЕД № 1274/12.09.2017 г. на Председателя на Районен съд - Пловдив
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
СЪОБЩЕНИЕ
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за работа
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.141, ал.2, т.1 ПАС
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
ДЕКЛАРАЦИЯ във вр. с чл. 137 ал. 1 от ПАС
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ
ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
Дата: 18/09/2017
Линк: ОТВОРИ